حمایت علمی و معنویمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
اقتصاد و کشاورزی
اقتصاد و دارو
اقتصاد مقاومتی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
بیمه محصولات و مدیریت ریسک در بخش کشاورزیاقتصاد و کشاورزی
سرمایه گذاری ، اعتبارات و تسهیلات کشاورزیاقتصاد و کشاورزی
اقتصاد مقاومتی و توسعه کشاورزیاقتصاد و کشاورزی
بازاریابی و زنجیره تأمین محصولات کشاورزیاقتصاد و کشاورزی
کارایی و بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزیاقتصاد و کشاورزی
مزیت نسبی و تجارت محصولات کشاورزیاقتصاد و کشاورزی
اقتصاد و توسعه روستااقتصاد و کشاورزی
مدیریت منابع آب و بحران خشکسالیاقتصاد و کشاورزی
اقتصاد و ترویج کشاورزیاقتصاد و کشاورزی
اقتصاد گردشگری در بخش کشاورزیاقتصاد و کشاورزی
تولیداقتصاد و دارو
توزیعاقتصاد و دارو
واردات و صادراتاقتصاد و دارو
قیمت و سامانه های قیمت گذاریاقتصاد و دارو
دارو ، تولید ناخالص داخلی و سبد هزینه خانواراقتصاد و دارو
هدفمند سازی یارانه ها و بیمه هااقتصاد و دارو
• اقتصاد داروخانه و تحلیل سود آوری آناقتصاد و دارو
تنظیم بازار و تحلیل روابط تولید ، پخش و داروخانهاقتصاد و دارو
تحلیل هزینه دارو - درمانی و نظام سلامتاقتصاد و دارو
تبیین مبانی علمی اقتصاد مقاومتی و شاخصه‌های آناقتصاد مقاومتی
• معرفی شاخص‌های اندازی‌گیری مقاومت اقتصادی در حوزه های خرد و کلاناقتصاد مقاومتی
• مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
تجزیه و تحلیل تجربیات داخلی و خارجی در مقاوم سازی اقتصاداقتصاد مقاومتی
شناسایی و سنجش مخاطرات داخلی و خارجی اقتصاد ایراناقتصاد مقاومتی
شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر و اولویت بندی آن‌هااقتصاد مقاومتی
تحول در نظام اداری، ساختار دولت و بودجه‌ در راستای اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
بهبود فضای کسب و کار‌، توانمندسازی بخش خصوصی و ترویج کارآفرینی در اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
نقش بخش‌های اقتصادی (کشاورزی، صنعت، انرژی، مالی و غیره) در تحقق اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
نقش خودباوری و اعتماد به نفس ملی در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
الزامات و پیش‌نیازهای فرهنگی اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
معنا و مبنای درون‌زایی و برون‌گرایی در اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
نسبت اقتصاد مقاومتی با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفتاقتصاد مقاومتی
اقتصاد فرهنگ بنیان و اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی
فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار، سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف و ...) اقتصاد مقاومتی


پوستر همایش

02133699094

02136621319

02189786524

Conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش